/Phật học

Phật học

LỜI MỞ ĐẦU Sau khi tu hành thành tựu pháp Quán tứ niệm xứ biết rõ chân tướng của các pháp, chân tướng mọi sự khổ đau của loài người trên thế gian. Con người…
LỜI MỞ ĐẦU Sau khi tu hành thành tựu pháp tu Quán tứ niệm xứ là quán tánh sanh khởi, tánh diệt tận, tánh sanh diệt bốn xứ thân, thọ, tâm, pháp của con người…
Từ ngàn đời xưa đến nay, loài người luôn luôn đặt câu hỏi: Vũ trụ vạn vật và con người từ đâu sinh ra? Các tôn giáo và các triết thuyết trên thế giới đều…