/Phật học

Phật học

PHÁP KHÔNG

02/11/2020 0
Trong hệ thống giáo lý của Đức Phật, “Pháp không” được giảng thuyết trong các bộ kinh Đại thừa, chủ yếu là trong kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Nguyên gốc bộ kinh Đại…
LỜI MỞ ĐẦU Thất giác chi trong Ba bảy pháp trợ đạo là một pháp tu quan trọng thực hiện việc tu hành, sửa đổi diệt nghiệp thân, khẩu, ý ngay trong đời hiện tại.…
LỜI MỞ ĐẦU Ngũ căn và Ngũ lực là hai phẩm hành quan trọng trong Ba bảy pháp trợ đạo. Hai pháp tu này có mối liên hệ mật thiết và tương hỗ lẫn nhau,…