PHẬT HỌC

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) –…

Chính kinh: “Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát có thanh tịnh xong phước bố thí chăng? - Nầy Xá Lợi Phất! Không có. Vì…

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) –…

Chính kinh: “Nầy Xá Lợi Phất! Ý của ông nghĩ thế nào, trí huệ của hàng Thanh văn, Bích chi Phật có những sự như…

THÔNG TIN CHUNG

TỌA ĐÀM NHỮNG KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT – XUÂN…

Kính thưa toàn thể quý vị kính mến! Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin chúc mừng năm mới đến toàn thể quý vị…

KHOA HỌC

BÍ MẬT TỒN TẠI CỦA SỰ SỐNG TRONG TỰ NHIÊN

Trong tự nhiên, sự sống được tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác dưới hình thức bảo tồn của đa dạng sinh…

BÍ MẬT CỦA Ý THỨC CON NGƯỜI

Trong cuộc sống đời thường, ý thức được biết đến như là sự hiểu biết, năng lực tư duy và khả năng sáng tạo của…

TRIẾT HỌC

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO

Phật giáo là một tôn giáo nhập thế tích cực dựa trên nền tảng triết lý khoa học chặt chẽ. Trải qua hàng nghìn năm…