PHẬT HỌC

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) –…

Chính kinh: “Lại nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát tu tập đúng tánh không, tự tướng không, chư pháp không, vô sở đắc không,…

LUẬN GIẢI KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT (PHẨM TU TẬP ĐÚNG) –…

Chính kinh: “Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát có thanh tịnh xong phước bố thí chăng? - Nầy Xá Lợi Phất! Không có. Vì…

THÔNG TIN CHUNG

CHIẾN DỊCH “ĐỒI HOA SIM”

Hưởng ứng chiến dịch trồng “Đồi hoa sim” của Chùa, các Phật tử đã không quản ngại đường xa, mưa gió về Chùa tích cực…

KHOA HỌC

BÍ MẬT TỒN TẠI CỦA SỰ SỐNG TRONG TỰ NHIÊN

Trong tự nhiên, sự sống được tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác dưới hình thức bảo tồn của đa dạng sinh…

BÍ MẬT CỦA Ý THỨC CON NGƯỜI

Trong cuộc sống đời thường, ý thức được biết đến như là sự hiểu biết, năng lực tư duy và khả năng sáng tạo của…

TRIẾT HỌC

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO

Phật giáo là một tôn giáo nhập thế tích cực dựa trên nền tảng triết lý khoa học chặt chẽ. Trải qua hàng nghìn năm…